Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:

The team leader demanded from his team members a serious attitude towards work, a good team spirit, and that they work hard.         

A.

A: team leader

B.

B: his team members 

C.

C: attitude towards work

D.

D: and that they work hard

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

and that they work hard --> and hard work

Trước và sau từ nối “and” phải cùng loại từ (ở đây phải là cũng N)

Câu này dịch như sau: Người lãnh đạo yêu cầu từ những thành viên 1 thái độ nghiêm túc trong công việc, 1 tinh thần tốt, và sự làm việc chăm chỉ  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...