Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:   

The British national anthem, calling “ God Save the Queen”, was a traditional song in the 18th century.         

A.

A. national anthem        

B.

B. calling        

C.

C. was         

D.

D. traditional song  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Calling -> called. Rút gọn mệnh đề quan hệ: which is called (bị động) -> called. Câu này dịch như sau: Quốc ca của nước Anh, bài hát được gọi là “ God Save the Queen”, là 1 bài hát truyền thống ở thế kỉ 18.     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...