Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part that needs correction in each of the following questions:   

They was told to plan everything very carefully before the journey.         

A.

A. was         

B.

B. everything                

C.

C. carefully

D.

D. journey    

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

“was” => “were”. Chủ ngữ là they -> không thể sử dụng động từ to be là was được, phải đổi thành were. Dịch câu: Họ được bảo phải lên kế hoạch mọi thứ cẩn thận trước chuyến đi.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.