Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part that needs correction in each of the following questions:  

Despite Hoa worked very hard, she didn’t pass the exam.

A.

A. Despite                        

B.

B. hard

C.

C. didn’t

D.

D. exam

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

“Despite” => Although/Though/Even though. Despite (mặc dù) + danh từ/cụm danh từ. Ở đây, phía sau là một mệnh đề, nên phải sử dụng Although/Though/Even though. Dịch: Dù Hoa đã học rất chăm chỉ, cậu ấy không thể qua kì thi.     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...