Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in  the following questions:

We have been friends for years. It is quite easy to share secrets between us.

   

A.

A. Having been friends for years, we find quite easy to share secrets between us.

B.

Β. We have been friends for years so that it is quite easy to share secrets between us.

C.

C. Being friends for years, we find it quite easy to share secrets between us.

D.

D. We find it quite easy to share secrets, being friends.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Câu cho sẵn: Chúng tôi đã là bạn trong nhiều năm. Thật là dễ dàng để chúng tôi chia sẻ những bí mật cho nhau.

Dịch nghĩa: Là bạn trong nhiều năm, chúng tôi thấy thật dễ dàng chia sẻ những bí mật cho nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.