Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in  the following questions:

On the one hand, I’d love to study Japanese. On the other hand, I really haven’t got the time.

A.

A: Nevertheless I would love to study Japanese, I really haven’t got the time.

B.

B: I really haven’t got the time; as a result, I would love to study Japanese.

C.

C: Because I haven’t got the time, I would love to study Japanese.

D.

D: I haven’t got the time; therefore I would not love to study Japanese.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Dịch câu: Một mặt, tôi muốn học Tiếng Nhật. Mặt khác thì tôi không có thời gian.

A. Tuy tôi muốn học Tiếng Nhật nhưng mà tôi không có thời gian

B. Tôi thật sự không có thời gian, vì vậy tôi muốn học Tiếng Nhật

C. Bởi vì tôi không có thời gian nên tôi muốn học Tiếng Nhật

D. Tôi không có thời gian, chính vì thế tôi sẽ không muốn học Tiếng Nhật  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...