Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in  the following questions:

It was an interesting novel. I stayed up all night to finish it.         

A.

A: The novel was so interesting that I stayed up all night to finish it.

B.

B: Though it was an interesting novel, I stayed up all night to finish it.

C.

C: I stayed up all night to finish the novel so it was interesting.

D.

D: Unless it were an interesting novel, I would not stay up all night to finish it.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Câu: Đây là một quyển tiểu thuyết thú vị. Tôi đã thức cả đêm để đọc xong nó.

A. Quyến tiểu thuyết này thú vị đến nỗi mà tôi phải thức cả đêm đế đọc xong nó.

Cấu trúc: So ADJ that clause = quá ...đến nỗi mà...  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...