Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He spent all his money. He even borrowed some from me.         

A.

A: Not only did he spend all his money but also borrowed some from me.

B.

B: Hardly had he borrowed some money from me, he spent it all.

C.

C: Hardly had he borrowed some money from me, he spent it all.

D.

D: As soon as he borrowed some money from me, he spent it all.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Giải thích: Anh ấy không những đã tiêu hết tiền mà còn vay thêm tôi nữa  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.