Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions:

My mother is very busy at work but she takes good care of her children.             

A.

A. In spite of being busy at work, my mother takes good care of her children.         

B.

B. My mother takes good care of her children but she is very busy at work.         

C.

C. Though my mother was very busy at work my mother took good care of her children.           

D.

D. Although my mother was very busy at work she did not take good care of her children.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Câu B ngược về nghĩa => loại Câu C, D loại, vì vế thứ 2 của câu gốc đang sử dụng thì hiện tại, đến đáp án C và D thì lại sử dụng thì quá khứ. Đáp án là A: Dù bận rộn công việc, mẹ tôi luôn chăm sóc tốt cho con của bà.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...