Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions:

Most of the classmates couldn't come. He invited them to the birthday party.         

A.

A. Most of the classmates he invited to the birthday party couldn't come.     

B.

B. Most of the classmates he was invited to the birthday party couldn't come.  

C.

C. Most of the classmates that he invited them to the birthday party couldn't come.  

D.

D. Most of the classmates which he invited to the birthday party couldn't come.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Most of the classmates couldn't come. He invited them to the birthday party: Hầu hết các bạn cùng lớp không thể đến. Cậu ấy đã mời họ đến tiệc sinh nhật

Most of the classmates he invited to the birthday party couldn't come: Hầu hết các bạn cùng lớp cậu ấy đã mời đến tiệc sinh nhật đều không thể đến

Ở đây khuyết đại từ quan hệ who, tuy nhiên vẫn đúng ngữ pháp và nghĩa của câu.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.