Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions:

Mr. Brown _______ in the army from 1960 to 1980.         

A.

A: had served

B.

B: has served

C.

C: had been serving

D.

D: served

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Thì quá khứ đơn được dùng khi có dấu hiệu thời gian là from 1960 to 1980.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.