Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions:

Losing my job was a great shock, but I think I’m _______ it.         

A.

A. seeing to        

B.

B. putting up with        

C.

C. standing for        

D.

D. getting over  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Câu này hiểu là: Mất việc quả là một cú sốc với tôi, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ vượt qua sớm thôi.

get over something: vượt qua cái gì  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...