Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions:

The country's economy relies heavily on the tourist _______.         

A.

A: industry

B.

B: industrial

C.

C: industrialize

D.

D: industrious

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

industry (n): ngành công nghiệp        

industrial (a): thuộc về ngành công nghiệp

industrialize (v): công nghiệp hóa        

industrious = hard-working (a): chăm chỉ  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.