Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges:

A: _______

B: Oh, thank you. I just got it yesterday.         

A.

A: When have you got this beautiful dress?

B.

B: How a beautiful dress you're wearing!

C.

C: You've just bought this beautiful dress, haven't you?

D.

D: That’s a beautiful dress you have on!

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

That's a beautiful dress you have on! là một lời khen, để đáp lời 1 lời khen thường là 1 lời cảm ơn là: Oh, thank you. I just got it yesterday.

Dịch: - Cậu mặc cái váy thật đẹp! - Ồ, cảm ơn cậu. Mình vừa mua hôm qua.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.