Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions:                 

He was such a bright student that he could solve all the math problems.         

A.

A: He was not bright enough to solve all the math problems.

B.

B: He was so intelligent that he could solve all the math problems.

C.

C: The math problems were too difficult for him to solve.

D.

D: All the math problems were so bright that he could solve them.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Tạm dịch câu gốc: Cậu ấy là một học sinh thông minh đến nỗi có thể giải được tất cả các vấn đề toán học.

Cấu trúc câu... such a bright student that... = so bright that... (quá ....đến nỗi….)  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.