Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions:

Tom has the ability to be a professional musician, but he’s too lazy to practice.           

A.

A: Tom is able to practice music lessons professionally though he is lazy.

B.

B: As a professional musician, Tom is not lazy to practice music lessons.

C.

C: Tom is talented but he’ll never be a professional musician as he doesn't practice.

D.

D: Though practicing lazily, Tom is a professional musician.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Tạm dịch câu gốc: Tom có khả năng trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhưng cậu ấy quá lười luyện tập.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...