Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions:   

The worker only called off the strike after a new pay offer.          

A.

A. Not until a new pay was offered, the workers called off the strike.         

B.

B. The worker called off the strike only when a new pay offers.          

C.

C. A new pay was offered, which made the strike call off.         

D.

D. Not until a new pay was offered did the workers call off the strike.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Câu này dịch là: Công nhân chỉ tiếp tục làm việc khi mức lương mới được đề xuất. Cấu trúc Not until ... trợ động từ + somebody + do something: Mãi đến khi ... thì ai đó mới chịu làm gì    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.