Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions: 

Buying clothes is often a time-consuming practice because those clothes that a person likes is seldom the ones that fit him or her.         

A.

A: time-consuming

B.

B:  that

C.

C: is

D.

D: ones

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

is -> are

Giải thích: Đây là lỗi về sự hòa hợp giữa chủ ngữ với động từ, ‘clothes’ là số nhiều nên đi với động từ số nhiều 'are'.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...