Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:  

Parents can help to solve their children’s learn problems by volunteering in the classroom.         

A.

A. to solve        

B.

B. learn problems        

C.

C. volunteering          

D.

D. the

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

learned → learning. Giải thích: learning problem (n) khó khăn trong học tập. Dịch nghĩa: Bố mẹ có thể giúp giải quyết những khó khăn trong học tập của con cái bằng những công việc tình nguyện trong các lớp học.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.