Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:   

A basic knowledge of social studies, such as history and geography, are considered a basic part of the education of every child.         

A.

A. basic        

B.

B. history        

C.

C. are          

D.

D. child

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

are → is. Giải thích: Chủ ngữ của động từ tobe này là A basic knowledge, danh từ không đếm được nên ta sử dụng tobe là is, history and geography chỉ đưa ra làm ví dụ, không phải chủ ngữ chính. Dịch nghĩa: Những kiến thức xã hội học cơ bản như lịch sử và địa lí được coi là một phần căn bản trong việc giáo dục trẻ em.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.