Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:

In the 1960s, urban renewal projects cleared land for commerce and offices buildings.         

A.

A: urban renewal

B.

B: cleared land

C.

C: commerce

D.

D: offices buildings

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

offices buildings ===> office buildings

Giải thích: đối với danh từ ghép, khi chuyển sang số nhiều chỉ cần thêm "s" vào danh từ thứ 2 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.