Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions:     

A.

A. conical                        

B.

B. sacrifice

C.

C. approval

D.

D. counterpart

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

approval: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...