Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions:

A.

A: crescent

B.

B: event

C.

C: recent

D.

D: decent

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

A. crescent /ˈkresnt/        

B. event /ɪˈvent/

C. recent /ˈriːsnt/        

D. decent /ˈdiːsnt/  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.