Mark the letter A, B, C or D to indicate the word/phrases SIMILAR in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions:

Aside from simply being annoying, the most measurable physical effect of noise pollution is damage to hearing.             

A.

A. difficult        

B.

B. ongoing        

C.

C. bothersome          

D.

D. refined

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Giải thích: annoying (adj) phiền, gây bực bội. A. difficult (adj): khó khăn. B. ongoing (adj) đang tiếp diễn. C. bothersome (adj) gây phiền hà. D. refined (adj) lịch sự, tao nhã. Dịch nghĩa: Ngoài việc đơn giản là gây bực bội, ảnh hưởng đến thể chất đáng kể nhất của ô nhiễm tiếng ồn là nó làm hư hỏng đến thính giác.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.