Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions:

A wedding is a meaningful event.         

A.

A: sad

B.

B: sorrowful

C.

C: important

D.

D: unimportant

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Giải thích:

meaningful (adj): có ý nghĩa

A. sad: (adj): buồn bã

B. sorrowful: đáng buồn

C. important: quan trọng, trọng đại

D. unimportant:  không quan trọng

Dịch nghĩa: Đám cưới là một sự kiện trọng đại.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...