Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions:

I'm sorry! I didn’t break that vase on _______.         

A.

A: my mind

B.

B: time

C.

C: purpose

D.

D: intention

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

on purpose = deliberately (có chủ ý, cố ý)

on time = punctually (đúng giờ)  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...