Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges:     

A. "Relax, Harry. Everything will be alright." - B. "________."          

A.

A: I’m glad you say so.

B.

B: It’s ok. I’m proud of you.

C.

C: Thanks, John. But I’m really upset.

D.

D: Thank you. You deserve it.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

A. I’m glad you say so: Tôi rất vui vì bạn nói vậy.

B. It's ok. I’m proud of you: Được đó. Tôi rất tự hào vì bạn.

C. Thanks, John. But I’m really upset: Cảm ơn John, nhưng tôi thực sự rất bực mình.

D. Thank you. You deserve it: Cảm ơn. Bạn xứng đáng điều đó.

Khi người khác động viên thì câu C hợp lí nhất về nghĩa.

Dịch nghĩa:

A: Thư giãn đi Harry, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

B: Cảm ơn John, nhưng thực sự mình rất bực mình.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.