Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges:

Alice: Thank you for a lovely evening.

Carol: _______________.         

A.

A: Yes, that would be very nice.

B.

B: I’m glad you enjoyed it.

C.

C: Yes, I’d like that.

D.

D: Don’t mention it.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Dịch nghĩa:

Alice: “Cảm ơn vì một buổi tối thật dễ thương”

Carol: “Tôi vui vì bạn đã thích nó.”  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...