Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:

Amelia Earhart, the first woman to fly solo across the Atlantic, disappeared on June 1937 while attempting to fly around the world.         

A.

A: to fly

B.

B: the Atlantic

C.

C: on

D.

D: attempting

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

on → in

Giải thích: Trước tháng và năm ta dùng giới từ in.

Dịch nghĩa: Amelia Harhart, người phụ nữ đầu tiên một mình bay qua Đại Tây Dương, đã mất tích vào tháng 6 năm 1937 trong khi đang nỗ lực bay vòng quanh trái đất.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...