Mẹ có kiểu gen 44A + XBXb, bố có kiểu gen 44A + XBY, con gái có kiểu gen 44A + XBXbXb. Kết luận nào sau đây về quá trình giảm phân ở bố và mẹ là đúng?    

A.

A. Trong giảm phân II ở bố, tất cả các cặp NST không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường

B.

TB. rong giảm phân II ở mẹ, tất cả các cặp NST không phân li, ở bố giảm phân bình thường.

C.

C. Trong giảm phân II ở mẹ, cặp NST số 23 không phân li, ở bố giảm phân bình thường

D.

D. Trong giảm phân II ở bố, cặp NST số 23 không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 Con gái XBXbXb chỉ có thể nhận từ bố XB do bố không có Xb  => nhận từ mẹ  XbXb => mẹ rối loạn giảm phân II làm 2 NST XbXb không phân ly, bố giảm phân bình thường.

Vậy đáp án đúng là C  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.