Mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây là

(a) ∀x ∈ R, (x > 2 ⇔ x2 > 4)

(b) ∀x ∈ R, (-2 < x < 2 ⇔ x2 < 4)

(c) ∀x ∈ R, (|x - 2| < 0 ⇔ 12 < 4)

(d) ∀x ∈ R, (|x - 2| < 1 ⇔ x < 3)

A.

Chỉ mệnh đề (b).

B.

Mệnh đề (c) và (d)

C.

Mệnh đề (a), (b), (d)

D.

Mệnh đề (b) và (c)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Mệnh đề (a) Sai, vì với x = -3 , -3 < 2 nhưng (-3)2 > 4.

Mệnh đề (b) Đúng, vì đó là tính chất đã biết về bất đẳng thức ở lớp 8.

Mệnh đề (c) Đúng vì mệnh đề tương đương P ⇔ Q là đúng nếu cả hai P, Q là sai. Ở đây P: "|x - 2 | < 0", Q : "12 < 4" là hai mệnh đề sai. Tính chất này cho ta thấy một sự hình thức của toán học.

Mệnh đề (d) Sai, vì |x - 2 | < 1 ⇔ -1 < x - 2 < 1 ⇔ 1 < x < 3.

Vậy có hai mệnh đề đúng là mệnh đề (b) và (c).

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.