Mệnh đề nào dưới đây sai?         

A.

Hàm số img1 tuần hoàn với chu kì img2.

B.

Hàm số img1 tuần hoàn với chu kì img2.

C.

Hàm số img1 tuần hoàn với chu kì img2.

D.

Hàm số img1 tuần hoàn với chu kì img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Hàm số img1; img2tuần hoàn với chu kì img3 Hàm số img4; img5tuần hoàn với chu kì img6 Hàm số img7. Vậy hàm số tuần hoàn với chu kì img8. Vậy đáp án B sai.   Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.