Miền giá trị của hàm số y = -x2 + 2x - 3 là:

A.

(-∞ ; -2]

B.

(-∞ ; -2)

C.

R \ [-2 ; +∞)

D.

R \ (1 ; +∞)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: y = -x2 + 2x - 3 ⇔ x2 - 2x + y + 3 = 0. (1)
(1) có nghiệm ⇔ Δ' = -y - 2 ≥ 0 ⇔ y < -2. Vậy D = (-∞ ; -2]

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.