Miền nghiệm của bất phương trình img1  chứa điểm nào sau đây?

A.

 img1.        

B.

 img1.        

C.

 img1.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A img1

  Trước hết, ta vẽ đường thẳng img2 Ta thấy img3 không là nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ img4 không chứa điểm img5

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.