Miền nghiệm của hệ bất phương trình img1 chứa điểm nào sau đây?

A.

 Không có.        

B.

 img1        

C.

 img1        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A Trước hết, ta vẽ hai đường thẳng: img1  img2  img3  Ta thấy img4 là không nghiệm của cả hai bất phương trình. Điều đó có nghĩa điểm img5 không thuộc cả hai miền nghiệm của hai bất phương trình. Vậy không có điểm nằm trên mặt phẳng tọa độ thỏa mãn hệ bất phương trình.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.