img1Miền nghiệm của hệ bất phương trình img2 không chứa điểm nào sau đây?  

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Trước hết, ta vẽ ba đường thẳng: img1  img2  img3  Ta thấy img4 là nghiệm của cả ba bất phương trình. Điều đó có nghĩa điểm img5 thuộc cả ba miền nghiệm của ba bất phương trình. Sau khi gạch bỏ các miền không thích hợp, miền không bị gạch là miền nghiệm của hệ.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.