Miền tam giác img1 kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây? img2   

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Cạnh img1 có phương trình img2 và cạnh img3 nằm trong miền nghiệm nên img4 là một bất phương trình của hệ. Cạnh img5 qua hai điểm img6img7 nên có phương trình: img8. Vậy hệ bất phương trình cần tìm là img9.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...