Mốc đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng ta là

A.

chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947

B.

chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.

C.

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng.

D.

Đảng ra hoạt động công khai

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.