Monome tạo ra polime 

là :


A.

CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH2.

B.

CH­2=C(CH3)-CH=CH2.

C.

CH­2=C(CH3)-CH=CH2 và CH2=CH-CH3.

D.

CH­2=C(CH3)-CH=CH2 và CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH­2=C(CH3)-CH=CH2 và CH2=CH-CH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.