Most of the undeveloped countries need a lot of .......................aid.

A.

together

B.

unselfish

C.

mutual

D.

friend

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.