Một bức xạ khi truyền trong chân không có bước song làimg1, khi truyền trong thủy tinh có bước sóng là img2. Biết chiết suất của thủy tinh đối với bức xạ là 1,5. Giá trị của img3 là         

A.

A: 900 nm

B.

B: 380 nm

C.

C: 400 nm

D.

D: 600 nm

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khi đi vào môi trường có

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.