Một cá thể ở một loài động vật có bộ NST 2n = 20. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy có 50 tế bào có cặp NST số 5 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường. Các tế bào còn lại đều giảm phân bình thường. Theo lí thuyết trong tổng số giao tử tạo ra, giao tử có 11 NST chiếm tỷ lệ  

A.

5%.                      

B.

 0,5%.                                 

C.

2,5%.

D.

 2%.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

giao tử bình thường n = 10 => giao tử 11 NST bị thừa 1 NST

Mỗi tế bào có cặp NST 5 không phân ly trong giảm phân I → 2 giao tử thừa 1 NST, 2 giao tử thiếu 1 NST. => tỷ lệ giao tử 11 NST: img1  = 0,025 = 2,5%. 

Vậy đáp án là C   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.