Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số 6.1014 Hz. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?

A.

0,40 μm.

B.

0,45 μm.

C.

0,38 μm.

D.

0,55 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,55 μm.

Theo định lí Xtốc về sự phát quang: Ánh sáng phát quang có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích. Vì vậy, để ánh sáng kích thích không làm cho chất này phát quang ta chọn ánh sáng có bước sóng lớn nhất trong bốn giá trị bước sóng trên là 0,55 μm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...