Một chất điểm dao động điều hòa. Khi đi qua vị trí cân bằng, tốc độ của chất điểm là 40 (cm/s), tại vị trí biên gia tốc có độ lớn 200 (cm/s2). Biên độ dao động của chất điểm là:                 

A.

0,1 m.

B.

5 cm.

C.

8 cm.

D.

0,8 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

+ Tốc độ của chất điểm tại vị trí cân bằng là tốc độ cực đại ωA, gia tốc của vật tại vị trí biên có độ lớn cực đại ω2A.

+ Ta có img1cm. 

Vậy đán án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...