Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình x = cos(2πt) cm. Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì là ?

A.

3 cm.

B.

 4 cm.

C.

 1 cm.

D.

 2 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Quãng đường mà chất điểm đi được trong một chu kì S = 4A = 4 cm.  

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.