Một chất điểm dao động điều hoà với gia tốc cực đại là amax = 0,2π2 m/s2 và vận tốc cực đại là vmax = 10π cm/s. Biên độ và chu kỳ của dao động của chất điểm lần lượt là

A. A = 5 cm và T = 1 (s).
B. A = 500 cm và T = 2π (s).
C. A = 0,05 m và T = 0,2π (s).
D. A = 500 cm và T = 2 (s).
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.