Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động cùng tần số theo phương trình

x1 = 7 cos(6πt - )(cm) và x2 = 3cos(6πt + φ)(cm)

Biên độ của dao động tổng hợp có thể nhận giá trị nào?

A.

2cm.

B.

5cm.

C.

12cm.

D.

15cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khi Δφ thay đổi thì biên độ A của dao động tổng hợp thuộc khoảng |A1 - A2| ≤ A ≤ A1 + A2

thay vào ta được 4 ≤ A ≤ 10.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.