Một chiếc điện thoại sau khi giảm giá bán 10% thì được bán với giá $2\,\,700\,\,000$ đồng. Hỏi trước khi giảm giá chiếc điện thoại được bán với giá bao nhiêu?

A.

3 000 000 đồng

B.

3 100 000 đồng

C.

2 970 000 đồng

D.

2 270 000 đồng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tỉ số phần trăm của giá bán mới và giá bán trước khi giảm giá là: 100% – 10% = 90% Trước khi giảm giá chiếc điện thoại có giá bán là: $2\,\,700\,\,000:90 \times 100 = 3\,\,000\,\,000$ (đồng) Đáp số: $3\,\,000\,\,000$ đồng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...