Một cơ thể có kiểu genimg1 . Trong quá trình giảm phân I có 0,8% số tế bào bị rối loạn phân li ở cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Theo lý thuyết, loại giao tử đột biến mang gen abDdEgMQ chiếm tỉ lệ bao nhiêu?  

A.

0,125%.

B.

0,025%.

C.

 0,0125%. 

D.

 0,1%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

P : img1 

Giảm phân I , có 0,8% số tế bào bị rối loạn phân li ở cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd 1 tế bào giảm phân bị rối loạn phân li ở giảm phân I cặp NST mang cặp gen Dd, tạo ra 2 giao tử Dd và 2 giao tử 0 → 0,8% tế bào giảm phân bị rối loạn phân li ở giảm phân I cặp NST mang cặp gen Dd, tạo ra 0,4% giao tử Dd và 0,4% giao tử 0

Vậy tỉ lệ loại giao tử đột biến mang gen abDdEgMQ  là 0,5 x 0,5 x 0,004 x 0,5 x 0,5 x 0,5 = 0,0125%

Vậy đáp án là C 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.