Một cơ thể đực của một loài lưỡng bội có kiểu gen img1 giảm phân hình thành giao tử. Biết rằng giảm phân diễn ra bình thường và có xảy ra trao đổi chéo với tần số 30%. Theo lý thuyết, số lượng tế bào sinh dục chín tối thiểu tham ra giảm phân để tạo ra tất cả các lọai giao tử ở cơ thể có kiểu gen trên là.  

A.

A. 16

B.

B. 10

C.

C. 32

D.

D. 8

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Số loại giao tử tối đa là 2 x 2 x 2 x 4 = 32.

Hoán vị gen là 30 % => 60% tế bào xảy ra hoán vị gen => 10 tế bào tham gia giảm phân thì có 6 tế  bào có trao đổi chéo và 4 tế bào giảm phân bình thường.

Xét nhóm 10 tế bào giảm phân khác nhau  => Nếu 6 tế bào giảm phân cho các loại giao tử khác nhau thì cho 24 loại giao tử => 4 tế bào giảm phân bình thường thì cho 8 loại giao tử có kiểu gen khác nhau => Cần ít nhất 10 tế bào để có thể tạo ra 32 loại giao tử    

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...